LAKEINA MONIQUE FRANCIS

Photo of LAKEINA MONIQUE FRANCIS
Navy
SEAMAN
October 12, 2000